Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4593 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4601 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4593 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4601

Rebelle offentliggör utfall i erbjudandet avseende aktier i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende aktier i Rebelle i samband med noteringen av aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet har blivit fulltecknat. Handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 25 februari 2022.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset i Erbjudandet var 28 SEK per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 626 miljoner kronor efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattade 7 142 858 nyemitterade aktier och tillför Bolaget cirka 200 miljoner kronor[1] före transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet. Erbjudandet fulltecknades.
  • Inför Erbjudandet hade en grupp kvalificerade investerare, inklusive välrenommerade institutionella investerare, förbundit sig att under vissa villkor teckna aktier till samma pris som övriga investerare, motsvarande ett totalt värde om cirka 180 miljoner kronor, motsvarandes 90 procent av Erbjudandet. Bland investerarna återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Skandia Fonder och ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet hade Bolaget åtagit sig att sälja nyemitterade aktier motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har inte utnyttjats och avses inte utnyttjas i samband med Erbjudandet och således kommer inga stabiliseringstransaktioner att genomföras.
  • Första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer vara den 25 februari 2022 och aktierna kommer handlas under kortnamnet (ticker) BELLE.
  • Förväntad likviddag är den 25 februari 2022.

Hans-Christian Semmler, styrelseordförande för Rebelle, kommenterar:
”Genom noteringen tar Rebelle ett nytt och viktigt steg i sin internationella tillväxtresa. Vi uppskattar det stora förtroendet från våra befintliga och välrenommerade nya aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Noteringen skapar nya attraktiva möjligheter att genomföra Rebelles tillväxtstrategi och därmed accelerera framtida tillväxt.”

Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle, kommenterar:
”Siktet på att bli den första gröna IPO:n inom Nasdaqs globala system är en reflektion av vår hållbara och cirkulära affärsmodell. Vår vision är också att utmana modebranschen som är en av världens mest miljöskadliga branscher. Genom IPO:n får vi möjlighet att accelerera vår resa som syftar till att förlänga livscykeln för modeartiklar och att minska de miljöföroreningar som orsakas av nyproduktion. Vi tror starkt på framtiden för secondhand-marknaden som är i sin linda och som kommer att erbjuda stora tillväxtmöjligheter framöver.”

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Rebelle beträffande svensk lag och Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB är legal rådgivare till Rebelle beträffande tysk lag. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99.


För mer information vänligen kontakta:
Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 15:35 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Hongkong Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”, också så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige och Danmark (upp till ett belopp understigande 8 MEUR), är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

[1] Varav aktier motsvarande cirka 21 miljoner kronor kommer att kvittas mot fordringar som vissa långivare har lämnat till Bolaget. För ytterligare information om långivarna hänvisas till prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 14 februari 2022.