Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Rebelle AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 september 2022

Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” eller “Bolaget”) håller extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2022 klockan 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 9.30.

Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Vinted UAB (”Vinted”), som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget ovillkorat kontrollerar cirka 96,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Vinted har vidare låtit meddela att det avser återkomma med förslag till beslut avseende punkterna 7-8 i den föreslagna dagordningen senast i samband med den extra bolagsstämman.

DELTAGANDE VID DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta och utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 september 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 12 september 2022, och
 • meddela Bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 12 september 2022.

Meddelande om deltagande kan skickas per post till Rebelle AB (publ), Extra bolagsstämma 2022, Att: Carl-Axel Åfors, c/o Intertrust (Sweden) AB, Box 16285, 103 25 Stockholm, eller per e-post till ir@rebelle.com. Meddelande om sådan anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller liknande), antal aktier i Bolaget, adress, telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, antalet närvarande biträden (högst två).

Om en aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud, ska en fullmakt i original och andra behörighetshandlingar tas med till bolagsstämman. Om behörigheten har utfärdats av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.ir.rebelle.com. Om ingen giltighetstid anges, gäller behörigheten i högst ett år från utfärdandedatumet.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 12 september 2022.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val och entledigande av styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvoden
 10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Fredrik Palm, eller i hans frånvaro, en person som har utsetts av honom, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Vinted UAB föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen c/o Intertrust (Sweden) AB, Box 162 85, SE-103 25 och på Bolagets webbplats, www.REBELLE.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen besök Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i augusti 2022
REBELLE AB (publ)
STYRELSEN