Articles of Association

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of conflict between the English and the Swedish text the Swedish text shall prevail.


Bolagsordning för Rebelle AB (publ), org.nr 559328-4689
Articles of association of Rebelle AB (publ), reg. no. 559328-4689


1 § Bolagets företagsnamn / The company’s business name
Bolagets företagsnamn är Rebelle AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
The company’s business name is Rebelle AB (publ). The company is public (publ).


2 § Säte / Seat of the company
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The board of directors shall have its seat in Stockholm municipality, Stockholm county.


3 § Verksamhet / Object of the company
Bolaget skall äga och förvalta aktier i svenska och utländska företag och därmed förenlig verksamhet.
The company shall own and administer shares in Swedish and foreign companies, and conduct other activities compatible therewith.


4 § Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The minimum share capital of the company shall be SEK 500,000 and the maximum share capital shall be SEK 2,000,000.


5 § Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.


6 § Styrelse / Board of directors
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) members. There shall be no alternate directors.

Val av styrelseledamot gäller för tiden från årsstämman på vilken de utsetts intill slutet av nästa årsstämma.
The appointment of the board directors is in effect during a term running from the annual general meeting on which they appointed until the closing of the following annual meeting.


7 § Revisor / Auditor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
To review of the company’s annual financial report and accounting records, as well as the administration of the managing director, one (1) to two (2) auditors shall be appointed, with or without a deputy auditor, or a registered accounting firm.


8 § Bolagsstämma / General meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.
Notices convening a general meeting shall be announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the same time, it shall be announced in Dagens Industri that a notice to a general meeting has been made.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen kommer att behandlas ska utlärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.
Notices convening an annual general meeting and notices convening an extraordinary general meeting in which amendment in the articles of association is proposed shall be announced not earlier than six weeks (6) and not later than four (4) weeks before the meeting. Notices to other general meetings shall be announced not earlier than six (6) and not later than three (3) weeks before the meeting.


9 § Rätt att delta vid bolagsstämman/ Right to participate at general meetings
En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en lördag, söndag eller en allmän helgdag och får inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.
A shareholder may only participate at the general meeting only if the shareholder notifies the company on the day specified in the notice to the general meeting, at latest. The latter day may not be a Saturday, Sunday or a public holiday and may not occur earlier than five business days before the general meeting.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect power of attorneys in accordance with chapter 7 section 4 paragraph 2 in the Swedish companies act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may resolve that shareholders shall be able to exercise their voting rights before general meetings in accordance with chapter 7 section 4 paragraph 2 a in the Swedish companies act (2005:551).


10 § Ärenden på årsstämman / Agenda on the annual general meeting
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

 1. Val av ordförande vid stämman
  Appointment of chairman of the meeting
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of voting list
 3. Val av en eller två justeringsmän
  Appointment of one or two persons to approve the minutes
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
  Examination of whether the meeting has been duly convened
 5. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  Presentation of the annual report and the audit report and, if applicable, the group accounts and the audit report on the group accounts
 7. Beslut angående:
  Resolutions on:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen
   adoption of the profit and loss statements and the balance sheet and, if applicable, the group profit and loss statements and the group balance sheet
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet.
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
   discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  Determination of compensation to the board of directors and the auditor
 9. Val av:
  Appointment of:
  1. Styrelseledamöter och styrelseordförande
   the board of directors and the chairman of the board of directors
  2. revisorer och, när så skall ske, eventuella revisorssuppleanter
   auditors and, if applicable, deputy auditors
 10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  Any other matter which is incumbent upon the general meeting under the Swedish Companies Act or the articles of association

11 § Räkenskapsår/ Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The financial year of the company shall be the calendar year.

12 § Avstämningsförbehåll/ Central securities depository provision
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a central securities depository in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act.

Denna bolagsordning har antagits av en årsstämma den 19 januari 2022.
These articles of association have been adopted at an annual general meeting on 19 January, 2022.